Ordensreglement

Ordensreglementet skal bidra til å fremje ein skulekultur som er prega av godt samarbeid, tryggleik, trivsel og respekt elevane imellom, og mellom elevane og dei tilsette på skulane.

Ordensreglement på bokmål

Ordensreglement på nynorsk

Presiseringar for orden og atferd

Reglementet inneheld felles reglar for orden og åtferd for elevane, reglar om kva verkemiddel og sanksjonar som kan verte nytta mot elevar som bryt desse reglane, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal verte behandla (saksbehandlingsreglar).

Ordensreglementet gjeld og for vaksenopplæringssenter og skular som tilbyr vidaregåande opplæring for vaksne, så langt det passar.