Elevrådet

Elevrådet har som oppgåve å tale elevane si sak og ta opp aktuelle saker med lærarane og leiinga på skulen.

Tillitseleven

Tillitselevane representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærarar eller med leiinga på skulen. Han/ho har og ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærar.

Det skal veljast tillitselevar i alle klassar i starten av skuleåret.

I oppstarten av skuleåret får alle tillitselevane eit kurs i drive elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sit tillitselevane frå kvar klasse.

Elevrådsstyret er sett saman av eit utval av tillitselevane i elevrådet.

Sauda vidaregåande skule er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som held kurs og støttar elevrådet med middel til ulike aktivitetar. Representantar frå elevrådet deltek på Elevtinget til Elevorganisasjonen ein gong i året. Nettsida til elevorganisasjonen har god informasjon om organisasjonen sitt arbeid.

Kontakt

Har du noko du vil ta opp? Kontakt elevrådsleiaren.