Utleigereglement Campus Sauda

Utleigereglementet for Campus Sauda, gjeldande frå 01.08.2022

Formål

Skolens formål for utleie av elevboliger er å sikre elevene gode boforhold. Trygge rammer og personlig oppfølging fra skolens ansatte skal gi elevene et trygt og godt sosialt fellesskap.

Leieforholdet

Leieavtalen blir inngått mellom leietaker (foresatte) og Sauda vidaregåande skule. Leietaker må være elev ved Sauda vidaregåande skule, og elever med ungdomsrett har fortrinnsrett. Det er ikke tillatt med fremleie av hybel.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at foresatte som formell leietaker for elever under 18 år, er ansvarlig for at utleiereglementet overholdes.

Fellesoppgaver

Leietakerne har ansvar for:

  • orden på TV-stue
  • orden i inngangsparti og ganger
  • orden og renhold ved avtalt bruk av vaskerom
  • orden og renhold av egen boenhet
  • at søppel sorteres og legges i oppsatt renovasjonsboks
  • orden på uteområdet tilhørende Campus Sauda
  • å gjøre seg kjent med branninstruks

Dersom felles inne- og/eller uteområde forsøples kan leietakerne bli pålagt felles opprydning og renhold.

Det vil bli utført inspeksjon av hybelenhetene og i fellesarealene inne og ute for å sikre orden og renhold. Leietaker vil bli varslet om tidspunkt for inspeksjon av utleier.

Ro

Leietakerne har i fellesskap ansvar for at det til enhver tid hersker ro og orden i og utenfor Campus Sauda. Mellom kl. 18:00 og 20:00 skal det være generell ro slik at leietakerne kan utføre skolearbeid.

Besøkende skal være ute av bygget og det skal være ro fra kl. 23:00. For besøkende er det heller ikke tillatt å oppholde seg på selve uteområdet ved Campus Sauda etter kl. 23:00.

Inngangsdøren til Campus Sauda skal alltid være låst av hensyn til leietakers eiendeler og sikkerhet.

Gjester

Søknad om overnattingsgjest må sendes skolen senest 3 dager før på SMS til administrasjonsleder Lisbet Bakka Hjorth (mobilnummer 901 02 124). Dersom leietaker er under 18 år må foreldre/foresatte godkjenne besøket. Søknaden må være endelig godkjent av administrasjonsleder før slik overnatting er tillatt.

Med overnattingsgjest menes tilreisende besøkende. Personer med bostedsadresse/hybeladresse hjemmehørende i Sauda kommune kan ikke overnatte på Campus Sauda.

Det vil kun bli gitt tillatelse til en gjest pr hybel. Dersom den ene gjesten er en foreldre/foresatt kan det bli gitt tillatelse til 2 overnattingsgjester.

Våpen og annet farlig utstyr

Det er ikke tillatt å oppbevare skytevåpen, ammunisjon eller annet farlig utstyr på Campus Sauda.

Kjæledyr

Det er ikke tillatt å ta med kjæledyr inn på elevboligene.

Sykdom

Sykdom skal meldes ved skoledagens begynnelse, enten via telefon eller epost. Ved sykdom kan skolen kontakte foresatte og/eller lege.

Alkohol og andre rusmidler

Det er ikke tillatt å bruke eller oppbevare alkohol eller andre rusmidler på Campus Sauda. Leietaker er ansvarlig for at alkohol, andre rusmidler, emballasje, tomgods eller brukerutstyr ikke finnes på egen hybel.

Å være tilstede på rom eller uteareal hvor det nytes alkohol eller andre rusmidler, vurderes som delaktighet, og anses som brudd på reglementet. Tilsvarende vurderes ruspåvirket opptreden på Campus Sauda sitt uteområde.

Ved mistanke om bruk eller oppbevaring av narkotika, vil politi bli kontaktet.

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus er kun tillatt utendørs.

Brannsikkerhet

Alle som bor i elevboliger plikter å opptre ansvarlig for å unngå brannfare. Leietaker er pliktig til å gjøre seg kjent med branninstruksen.

Misbruk av brannalarm og brannmateriell vil medføre oppsigelse av leieforholdet med øyeblikkelig virkning og krav om erstatning av påløpte kostnader.

Det vil bli avholdt minst to brannøvelser i løpet av ett skoleår.

Helger og ferier

Alle leietakere innvilges automatisk opphold i helger og ferier i leieperioden med 2 unntak. Campus Sauda holder stengt i juleferien og påskeferien, og leietaker har da ikke lov å oppholde seg på hybelen.

For å overholde brannsikkerhetsrutiner plikter alle leietakere å registrere hvert helgeopphold/ferieopphold på det digitale registreringsskjemaet for helgeovernatting. Manglende registrering av helge- og ferieovernatting kan resultere i at leietaker mister retten til å overnatte i helgene.

Foresatte kan be om at retten til helge- og ferieopphold innskrenkes. Foresatte som ønsker en slik innskrenking kontakter rektor eller campusansvarlig.

Betaling

Husleien er på kr 3900,- per måned og forskuddsbetales en – 1 – måned etter følgende datoer:

Betalingsfrister
Periode Betalingsfrist
15.08–14.09 15.08
15.09–14.10 15.09
15.10–14.11 15.10
15.11–14.12 15.11
15.12–14.01 15.12
15.01–14.02 15.01
15.02–14.03 15.02
15.03–14.04 15.03
15.04–14.05 15.04
15.05–14.06 15.05
Leietaker er ansvarlig for å opprette autotrekkavtale med egen bank.

Ved tap eller gjenglemming av nøkkelbrikke koster det kr 100,- å få ny brikke.

Utflytting

Leieforholdet opphører ved angitt dato i leieavtalen. Leietaker plikter å flytte ut til angitt opphørsdato.

Før utflytting skal leietaker ta hånd om rengjøring av eget rom og fellesareal. Påløpte kostnader som følge av manglende renhold betales av leietaker.

Brudd på reglement Campus Sauda

Rektor, eller den rektor bemyndiger, har fullmakt til å utstede skriftlig irettesettelse som advarsel eller bringe leieforholdet til opphør ved grovt brudd eller ved flere brudd på utleiereglementet.

Ved alvorlige brudd på bestemmelsene, kan leieavtalen sies opp med umiddelbar virkning uten oppsigelsestid.

Bruk og oppbevaring av rusmidler på Campus Sauda sitt område er et grovt brudd på reglementet og vil resultere i umiddelbar oppsigelse av leieforholdet.

Manglende betaling/forsinket betaling av husleie anses som brudd på leieforholdet. Gjentatt manglende betaling, vil medføre opphør av leieforholdet.

Inventar

Inventar i elevboligene: rammemadrass, stoler (2 stk), skrivebord, gardiner, garderobeskap, dusjforheng og kjøkken med kjøleskap, koketopp (induksjon) og komfyr.

Bilder, plakater o.l skal henges opp fra taklist eller festes med lett fjernbare festemasse. Det skal ikke nyttes stifter/spiker i vegger. Skader på bolig eller inventar meldes umiddelbart til skolens ansvarshavende.

Det er ikke tillatt å bytte rom, eller flytte på inventar som ikke tilhører egen hybel.

Erstatningsplikt

Leietakeren plikter å erstatte skader vedkommende uaktsomt påfører Campus Saudas bygningsmasse, møbler, annet inventar eller utstyr.

Leietakerne er solidarisk ansvarlig for inventar og utstyr i fellesareal dersom det ikke foreligger opplysninger som hefter ved en bestemt person.

Informasjon til oppgitt kontaktperson

Dersom leietaker er myndig – 18 år eller eldre – kan utleier informere leietakers foresatte dersom leietaker bryter bestemmelsene i reglementet.

Oppsigelse

Leieavtalen har en – 1 – måneds gjensidig oppsigelsestid, gjeldende fra den 15. i påfølgende måned.

Til toppen