Kostnadar til vidaregåande opplæring

Du som er elev på vidaregåande skule kan søke stipend frå Lånekassen. Det er fleire typar støtte, mellom anna kan du søke om utstyrsstipend.

Alle elevar med ungdomsrett i videregåande opplæring kan få utstyrsstipend. Unntaka er lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar.

Du må sjølv søke om stipend. Søknaden må du sende etter at du har fått skuleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typar stipend du kan har rett til.

Du finn informasjon om alle støtteordningane på nettsidene til Lånekassen.

Lånekassen sine sider for elevar i vidaregåande