Helsing frå rektor

Kjære elev ved Sauda vidaregåande skule!

Det er svært kjekt å kunna ønska deg velkomen til den vidaregåande skulen i indre Ryfylke. Skulen vår er ikkje den største i Rogaland med ca 430 elevar, men me har eit stort og variert linjetilbod som dekker dei fleste ønske og behov hos ungdomane.

I tillegg til dei meir tradisjonelle utdanningsprogramma, har me også nokre spesielle tilbod – som til dømes ToppVolley Norge, ambulansefag, idrettsfag med fokus på villmarksliv og park- og frikøyring, yrkes- og studiekompetanse (YSK), og landslinje for yrkessjåførutdanning. Desse tilboda gjer at me får elevar frå mest alle fylke i Noreg.

Det betyr at mange av elevane våre bur på hybel. Skal ein takla både hybellivet og dei faglege utfordringane på skulen, må ein ha det triveleg også i fritida i tillegg til arbeidsdagen på skulen. Derfor har dei tilsette hos oss engasjert seg i fleire trivselstiltak slik at både skuledagen og kveldane kan bli sosiale og kjekke for alle. Me har til dømes aktivitetar i Saudahallen, gratis buss til skisenteret i Svandalen på kveldstid, sosialt samvær på kafe Alfred i sentrum, open skule med mekkekveld, diverse spel, tilgang til musikkrom osb. Slike aktivitetar har me først og fremst sett i gang for hybelelevar, men alle er sjølvsagt velkomne til å vera med.

Det er viktig for oss at kvar elev har det trygt og godt og finn gode vener den tida dei går på Sauda vidaregåande skule. For å hjelpa deg med både dei faglege utfordringane og eventuelt personlege vanskar, har me eit solid og godt utdanna støtteapparat gjennom miljøarbeidarar, lærarar og fagfolk elles som gjer det dei kan for at du skal klara å gjennomføra skuletida på ein god måte. Men til sjuande og sist er det likevel du sjølv som må gjera hovudinnsatsen for å nå dei måla du set deg.

Dersom du lurer på noko før du begynner på skulen, må du gjerne ta kontakt med oss – anten du sender ei melding, tar ein telefon til oss eller stikk ein tur innom. Me skal hjelpa deg så godt me kan.

Me ser fram til å ha deg som elev i åra som kjem!

Med helsing

Oskar Waage-Pettersen
rektor

Til toppen