Folk i arbeid – lære heile livet

Pilotprosjektet MOR skal arbeide for å betre moglegheitene for kompetanseheving i regionen.

Sauda og Strand vidaregåande skular som regionale kompetansesentra, har i lag med arbeidslivet, NAV, ryfylkekommunane og Høgskolen i Innlandet løfta fram pilotprosjektet MOR for å møta utfordringar kring å Lære heile livet lokalt og regionalt.

MOR har som siktemål å prøve ut nye modellar for samarbeid om kompetanseheving for ulike målgrupper. Modellar for regional samhandling mellom utdanningsinstitusjonar, bedrifter og organisasjonar, både i utvikling, gjennomføring og vurdering av tiltak for å auke utdanningsnivået for den enkelte og samfunnet som heilskap. Prosjektet skal ved samskaping som arbeidsmåte  underbygge og forsterke nærings- og utviklingsarbeid i Ryfylke, og ved slik kontakt med arbeidslivet også styrke hovudoppgåva til skulane.

Målsettingar

  • kvalifisera fleire for arbeidsliv og/eller tilgang til utdanningssystemet
  • møta kompetansebehov i regionalt arbeidsliv
  • få til samskaping og samhandling mellom institusjonar og aktørar i utviklinga av tiltak og organisasjonsformer som motiverer den enkelte innbyggjar og bedrifter til kompetanseheving i åra som kjem
  • auka utdanningsnivået i Ryfylke gjennom lokal tilrettelegging
  • utvikla og implementera ordningar som bidreg til utdanning for ei ny tid – integrert læring som kombinerer læring på arbeidsplass og læring ved bruk av digitale hjelpemiddel

Lære heile livet skjer best nedanfrå og opp med opplæringsbehovet til brukaren i fokus.  Nært, kjent enkelt og trygt er rettvend tilnærming fordi den ber med seg nødvendig presisjon for å oppnå ønska kvalifisering og effekt.

MOR-piloten byggjer på Kompetansereformen – Lære hele livet (Meld.St. 14 2019-2020), og er forankra i Rogaland ved samrøystes vedtak i fylkestinget 24.04.2018.

«Ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse slik at flere kan stå lenger i arbeid.

Vi må tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.» 

Utdannings- og forskningskomiteen har ved samrøystes vedtak tilført merknader om Mor-piloten  i tre statsbudsjett, den seinaste i Innst. 12 S (2019–2020).

«Komiteen ser med interesse på pilotprosjektet Motivasjon, opplæring og rettleiing (MOR), som er et kompetanseprosjekt i Ryfylke ledet av Høgskolen i Innlandet ved institutt for sosialfag. Høgskolen skal forske på effekter av prosjektet som går over fire år. Komiteen mener det er viktig å høste praktiske erfaringer raskt som et ledd i implementeringen av bl.a. Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021. Komiteen mener erfaringene fra MOR-prosjektet vil være verdifullt utover Ryfylke og kan stimulere andre regioner til tilsvarende kompetansesatsinger.»

Til toppen