Fråværsreglement

I vidaregåande skule er det ein regel om fråværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte frå eit fag i meir enn 10 prosent utan godkjend dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Dersom du planlegg eit fråvær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du nytte fylkeskommunen sitt søknadskjema for førehandsgodkjenning av dokumentasjon av fråvær.

Skulane skal følge ei bestemt prosedyre dersom ein elev sitt fråvær nærmar seg fråværsgrensa og dersom ein skal fatte vedtak om å ikkje gi karakter. Det er dokumentert eit notat om fråværsgrensa.

Du finn meir informasjon i Utdanningsdirektoratet si oversikt over kva som vert omfatta av fråværsgrensa og Rogaland fylkeskommune sine retningslinjer for handtering av fravær.

Artikkelliste