Tilgang for føresette i Visma InSchool

Skulane byrja hausten 2020/2021 å nytte det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.   

Korleis loggar eg inn?

Du kan logge deg inn i VIS frå og med 16. august 2021.

Nytt ID-porten for å logge deg inn. Når du nyttar ID-porten, kan du velje om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Hugs at du må logge inn kvar gong du nyttar systemet. Det er hensynet til sikkerheita som er grunnen til det.

Innlogging VIS – Sauda vidaregåande skule

Elevar nyttar Feide for å logge seg på VIS. Dei har og tilgang til å nytte ein eigen VIS-app. Det er føreløpig ikkje nokon VIS-app tilgjengeleg for føresette.

Registrer dine kontaktopplysningar

VIS hentar namn og folkeregistrert adresse til eleven sine føresette med foreldreansvar frå Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer vert henta frå kontakt- og reservasjonsregisteret for dei som ikkje har reservert seg.

Føresette kan sjølve legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at føresette sine kontaktopplysningar er registrert i VIS slik at dei kan motta nødvendig informasjon frå skulen, mellom anna i samband med beredskap.

Me set pris på, og ber om at du legg inn opplysningane så raskt som mogleg.

Er du føresett til elevar som går på forskjellige skular? Då ber me deg om å registrere dine kontaktopplysninger på kvar enkelt skule.

Elevar over 18

Føresette til elevar over 18 år må signere eit samtykke for at me skal kunne legge inn føresette og personopplysningar i systemet. Det vil gi føresette moglegheit til å logge seg inn i VIS, og opne for at skulen kan dele opplysningar om elev som er over 18 år. Eleven sjølv må og gi samtykke før føresette kan få tilgang.

Samtykke-erklæring for føresette/elev over 18 år

Signert samtykke frå elev og føresett må verte levert til skulen. (Gjeld for elevar over 18 år.) Elevar kan levere dokumentet til kontaktlærar.

Kva får du tilgang til som føresett?

Føresette med foreldreansvar til elevar under 18 år får tilgang til:

  • Eigne kontaktopplysningar
  • Timeplan
  • Historikk (oppsummert fråvær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterar, samt om eleven har skifta skule eller avbrote utdanninga)
  • Læreplan

Føresette til elevar over 18 år får ikkje automatisk tilgang til informasjon i systemet. Det er eleven sjølv som gir og godkjenner tilgangen til føresette i VIS. Eleven kan gi føresette tilgang til punkta over. Hugs at samtykke må verte levert først.

Problem med å logge deg inn eller få tilgang?

VIS har støtte for siste versjon av nettlesarane Chrome, Safari, Microsoft Edge og Firefox. Byt nettlesar om du opplever problem med pålogging (gjerne Chrome, sidan testinga føregår i denne nettlesaren).  Dersom du framleis ikkje greier å logge deg inn, anbefaler me deg å ta kontakt med IT-avdelinga.

Korleis nyttar eg VIS?

Systemet er oversiktleg og greit å nytte. Det skal vere enkelt for deg som føresett å finne fram. Sjå gjerne videoen som gir deg kort informasjon om korleis du nyttar systemet.

Sjå opplæringsvideoar for elevar

Les om behandling av personopplysningar i personvernerklæringa.

Sjå og produsenten sine sider for Visma InSchool (VIS).

Til toppen