Inntak

Det er Inntakskontoret i Rogaland Fylkeskommune som tildeler skuleplassar for kommande skuleår, men du kan og søke om å stå på skulen si eiga venteliste.

Du vil motta SMS når inntaket er klart:

  • Første inntak: byrjinga av juli, svarfrist er 6 dagar seinare
  • Andre inntak: midten av juli, svarfrist er 6 dagar seinare

Logg deg inn på Vigo for å finne ut kva tilbod du har fått og å svare på det.

Det er mogleg å legge inn svar på førehand frå 1. juni til 1. juli. 

Du kan finne meir informasjon om inntaket på fylket sine nettsider, eventuelt kontakte Inntakskontoret i Rogaland Fylkeskommune på e-post inntak@rogfk.no eller telefon 51 51 69 00.

Set deg opp på skulen si venteliste

Dersom du i utgangspunktet ikkje har krav på å få ta vidaregåande utdanning, men likevel ønsker å ta det, kan du søke om å få stå på skulen si eiga venteliste. Det kan du og gjere dersom du har krav på utdanning, men ikkje har søkt innan fristen.

Dersom det framleis er ledige plasser etter at elevar som har krav på utdanning har vorte fordelt, vil ein gå gjennom lista og eventuelt tilby ledige plasser til søkarar som har gode nok kvalifikasjonar.

Merk at det kan vere ein ide å søke skuleplass på vanleg måte (innan fristen) sjølv om du i utgangspunktet ikkje har rett på skuleplass. Du vil då komme inn på skulen si venteliste, og ein får eit meir realistisk oversyn over antal søkarar.

Kontakt

Dersom du har spørsmål angåande inntak kan du kontakte avdelingsleiaren for den aktuelle studieretninga.

Har du spørsmål om ventelista kan du kontakte skulen.