Velkommen som ny elev

Du har fått tilbod om skuleplass ved Sauda vidaregåande skule for skuleåret 2020/2021. Me håpar du vil ta i mot plassen hjå oss slik at me kan ønske deg velkommen som elev. Skulen vil gjere det som råd er for at du skal trivast og få eit lærerikt skuleår.

Ta imot plassen

For å ta i mot plassen må du:

  1. Svare elektronisk på søkesida www.vigo.no. Hugs svarfrist.
  2. Møte opp på skulen første skuledag, måndag 17. august klokka 08:10 i Sauda.

ToppVolley Norge møter på avdeling Sand til same tid.

Merk at dette ikkje gjeld elevar som byrjar på Vg4 Påbygg. Informasjon om oppmøte der finn du lenger nede på sida.

OBS: Nye inntaksforskrifter krev at elevar må møte på skulen første skuledag av skuleåret. Dei som utan godkjend grunn ikkje møter opp første skuledag, mister skuleplassen. Ved sjukdom pliktar eleven å melde frå til skulen snarast mogleg og seinast innan oppmøtetidspunktet den første skuledagen. Forholdet må dokumenterast med legemelding.

Grunna koronasituasjonen kan det verte endringar i oppmøteplanen. Det er viktig at du sjekkar skulen si facebookside eller sauda.vgs.no for informasjon før skulestart.

Ved skulestart/informasjonsmøte

Det planlagde «open skule»-arrangementet søndag 16. august der skulen skulle vere open for omvising for tilreisande elevar og føresette som ønskte det, vert av hensyn til smittevernet desverre avlyst.

Læremiddel

Du får tilbod om å kjøpe datamaskin gjennom fylkeskommunen. Sjå fylket sine sider om det, og skulen sine anbefalingar. Merk at elevar på TIP, YSK, elektro og bygg- og anleggsteknikk ikkje kan nytte Mac.

Fagbøker får du låne ved skulen sitt bibliotek. Merk at du vil vere økonomisk ansvarleg for bøkene du får låne, sjå reglementet for meir informasjon.

Lån og stipend

Lån/stipend må søkast elektronisk, sjå www.lanekassen.no

Sauda vidaregåande skule på Facebook

Her kan du få informasjon om innrapporterte ledige hyblar, finne nokon å dele husvære med og stille spørsmål av både fagleg og sosial art. Dersom det vert lagt til rette for andre aktivitetar i samband med skulestart, vert det lagd ut informasjon på skulen si Facebook-side.

Hybel

Skulen kan tilby informasjon om hyblar til leige i Sauda. Du kan kontakte skulen, eller sjå skulen sine sider om hyblar. Der ligg det mellom anna informasjon om Campus Sauda, liste over private utleigarar og informasjon om kva skulen meiner er viktige ting å sjå etter når du skal velje privat hybel.

I lokalavisa Ryfylke kan du og annonsera eller finne hybelannonsar. Det ligg mange leigebustader tilgjengeleg på facebookgruppa «Ønskes solgt, kjøpes, gis bort SAUDA SAND SULDAL omegn»

Ta gjerne turen innom for ein prat i opningstida. Hovudskulen vil vere open på dagtid, med unntak av dei to siste vekene i juli, veke 30 og 31. Sentralbordet er stengt i same tidsrom.

Skulen si heimeside

Du finn alltid oppdatert informasjon på heimesida vår. Me oppmodar elevar og føresette til å nytte denne aktivt i perioden fram mot skulestart og i skulestartperioden. Her finn du informasjon om mellom anna fagtilbod, skulerute, pc-ordning, skyssordning, læremiddel, personalinformasjon og anna aktuell informasjon.

Brukarkonto

Når det nærmar seg skulestart vil du få tilsendt ein SMS med informasjon om korleis du opprettar ein brukar på skulen sine system. Det inkluderer å godkjenne reglene for bruk av IT og lån av lærebøker. Når du har gjennomført prosedyren som er beskrive der, kan du logge deg på It’s Learning på adressa https://itslearning.rogfk.no.

Informasjon for spesifikke utdanningstilbod

Nokre utdanningstilbod har meir informasjon til deg som ny elev. Dersom du skal byrje på eit av utdanningsprogramma under, bør du passe på å lese den.

Velkomstbrev

Under finn du ekstra informasjon for nokre studieretningar. Pass på at du les denne.

Me ønsker deg velkommen som elev ved Sauda vidaregåande skule.

Til toppen